HR EN DE FR RU AR
Kontakt

Grbić d.o.o.
Mlinska 90
34000 Požega
Hrvatska

tel: +385 (34) 274 644
tel: +385 (34) 274 634
fax: +385 (34) 274 304

grbic@po.t-com.hr

Ulaganje u budućnost
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Izaberite jezik: HR EN DE FR RU AR

Novosti

Poziv na podnošenje ponude za nabavu opreme za sustav za sušenjena bio-masu

Tvrtka Grbić d.o.o. objavljuje namjeru potpisivanja ugovora za nabavu robe, odnosno za nabavu opreme za sustav za sušenje na bio-masu u prostorima tvrtke Mlinska bb, Požega, Požeško-slavonska županija, Republika Hrvatska, sa financijskom pomoći Ugovora IPA2007/HR/16IPO/001-040402 dodijeljenog iz Operativnog programa za regionalnu konkurentnost Europske Unije.

Natječajnu dokumentaciju moguće je dobiti direktno u tvrtci Grbić d.o.o., Mlinska bb, Požega, Hrvatska, a također ju je moguće skinuti i s linka niže.

Rok za predaju ponuda je 10.03.2014. u 12.00h po lokalnom vremenu. Dodatne informacije, pojašnjenja i pitanja biti će objavljeni na ovoj web stranici.

SUPPLY PROCUREMENT NOTICE / OBJAVA NATJEČAJA ZA NABAVU ROBA

SUBJECT: Invitation to tender for Supply of drying system on biomass energy source / PREDMET: Poziv na podnošenje ponude za nabavu opreme za sustav za sušenje na bio-masu.

Location – Republic of Croatia, Pozega Slavonia County, Town of Požega / Mjesto – Republika Hrvatska, Požeško slavonska županija, Grad Požega.

 1. Publication reference / Broj natječaja
  Our ref.: IPA2007/HR/16IPO/001-040402/SUP1
  Referenca:IPA2007/HR/16IPO/001-040402/SUP1
 2. Procedure / procedura
  International open / Međunarodni otvoreni
 3. Programme / Program
  IPA IIIc – Support for Increasing the Competitiveness of Croatian SME’s / Program IPA IIIc-Potpora jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva
 4. Financing / Financiranje
  Grant contract IPA2007/HR/16IPO/001-040402 / Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava IPA2007/HR/16IPO/001-040402
 5. Contracting Authority / Ugovarateljno tijelo
  Grbić Ltd., Mlinska bb, 34000 Pozega, Croatia / Grbić d.o.o., Mlinska bb, 34000 Požega, Hrvatska

CONTRACT SPECIFICATIONS / ODREDBE UGOVORA

 1. Description of the contract / Predmet nabave – opis ugovora
  The subject of the contract is the supply, delivery, installation, commissioning, after-sales service by the Contractor of the following goods:  / Predmet ovog ugovora je nabava, dostava, instalacija, puštanje u pogon, post prodajne usluge od strane dobavljača sljedeće opreme:
  • LOT 1: Pumpkin seed drying preparation line – 1 line / Linija pripreme bučinih sjemenki za sušenje – 1 linija
  • LOT 2: Drying lines – 2 lines / Linije za sušenje – 2 linije
  • LOT 3: Pumpkin oil mill – 1 line / Uljara – 1 linija
 2. Number and title of lots / Broj i nazivi grupa
  • LOT 1: Pumpkin seed drying preparation line – 1 line / Linija pripreme bučinih sjemenki za sušenje – 1 linija
  • LOT 2: Drying lines – 2 lines / Linije za sušenje – 2 linije
  • LOT 3: Pumpkin oil mill – 1 line / Uljara – 1 linija

TERMS OF PARTICIPATION / UVJETI SUDJELOVANJA

 1. Eligibility and rules of origin / Prihvatljivost ponuditelja i pravilo o podrijetlu
  Participation is open to all legal persons participating either individually or in a grouping (consortium) of tenderers which are established in a Member State of the European Union or in a country or territory of the regions covered and/or authorised by the specific instruments applicable to the IPA programme. All goods supplied under this contract must originate in one or more of these countries. Participation is also open to international organisations. Participation of natural persons is directly governed by the specific instruments applicable to the IPA programme / U nadmetanju mogu sudjelovati sve pravne osobe pojedinačno ili u grupi (konzorciju) koje su osnovane u zemlji članici EU ili u zemlji odnosno regiji koja je obuhvaćena IPA instrumentom. Sva roba i usluge dobavljene u sklopu ovog ugovora moraju imati porijeklo iz jedne ili više država koje su navedene kao prihvatljive. Nadmetanje je također otvoreno za međunarodne organizacije. Sudjelovanje fizičkih osoba je određeno posebnim instrumentima primjenjivim na IPA program.
 2. Grounds for exclusion / Osnove za izuzeće
  Tenderers must submit a signed declaration, included in the Tender Form for a Supply Contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in point 2.3.3 of the Practical Guide to contract procedures for EC external actions./ Ponuditelji moraju dostaviti potpisanu izjavu, koja je dio Obrasca prijave na natječaj (Tender form for supply contract) da nisu ni u jednoj od situacija koje se navode u točki 2.3.3  Praktičnog vodiča za natječajne procedure u sklopu EU programa (PRAG).
 3. Number of tenders / broj ponuda
  Tenderers may submit only one tender per lot. Tenders for parts of a lot will not be considered. Any tenderer may state in its tender that it would offer a discount in the event that its tender is accepted for more than one lot. Tenderers may not submit a tender for a variant solution in addition to their tender for the supplies required in the tender dossier./ Ponuditelji mogu podnijeti samo jednu ponudu  za svaku grupu nabave. Ponude za dijelove  grupe nabave se neće uzeti u razmatranje. Svaki ponuditelj može u svojoj ponudi navesti popust koji nudi u slučaju da je njegova ponuda prihvaćena za više grupa u kojima se natječe. Ponuditelji ne mogu poslati ponudu za alternativno (varijantno) rješenje povrh ponude za robu koja se traži natječajnom dokumentacijom.
 4. Performance guarantee / Jamstvo izvedbe
  The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 10% of the amount of the contract value at the signing of the contract. This guarantee must be provided together with the return of the countersigned contract no later than 30 days after the tenderer receives the contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and sent to the tenderer which has submitted the next cheapest compliant tender./Uspješan ponuditelj biti će prilikom potpisivanja ugovora dužan dati jamstvo za izvedbu u iznosu od 10% od ugovorenog iznosa. To jamstvo mora biti dostavljeno zajedno s povratom potpisanog ugovora, ne kasnije od 30 dana po primitku ugovora potpisanog od Ugovarateljnog tijela. Ukoliko odabrani ponuditelj ne dostavi traženo jamstvo u zadanom roku, ugovor će se smatrati nevažećim i novi ugovor može se pripremiti i ponuditi ponuditelju koji je ponudio slijedeću najjeftiniju ponudu.
 5. Information meeting and/or site visit / Informativni sastanak i/ili posjet
  No information meeting is planned./ Informativni sastanak nije planiran.
 6. Tender validity / Valjanost ponude
  Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders. / Ponude moraju biti važeće 90 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponuda.
 7. Period of implementation of tasks / Razdoblje provedbe ugovora
  The implementation period shall be 120 days after the commencement of the Contract. Contract will commence at latest 10 days uponthe signature of the Contract by both parties. / Razdoblje provedbe će trajati 120 dana nakon početka ugovora. Ugovor će početi najkasnije 10 dana nakon što obje strane potpišu ugovor.

SELECTION AND AWARD CRITERIA / KRITERIJI SELEKCIJE I DODJELE

 1. Selection criteria / Selekcijski kriteriji
  The following selection criteria will be applied to tenderers. In the case of tenders submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole / Na ponuditelje se primjenjuju sljedeći kriteriji. U slučaju da ponuditelj nastupa u zajednici ponuditelja (konzorciju), ovi kriteriji selekcije se primjenjuju na konzorcij kao cjelinu:
  Legal persons:
  1. Economic and financial capacity of tenderer (based on i.a. item 3 of the Tender Form for a Supply Contract). In case of tenderer being a public body, equivalent information should be provided. / Ekonomski i financijski kapacitet ponuditelja (temeljem podataka danih u poglavlju 3 Obrasca za prijavu na natječaj). U slučaju da je ponuditelj javna institucija, trebaju se dostaviti ekvivalentne informacije:
   • The sum of annual turnovers of the tenderer for the last 2 years (2011, 2012) must be at least two times of the submitted financial proposal/ Zbirni godišnji promet ponuditelja u zadnje 2 godine (2011.,2012.) mora biti minimalno dvostruki u odnosu na danu financijsku ponudu;
   • Net earnings or equivalent of the tenderer at the end of years 2011 and 2012 must be positive/Dobit ili ekvivalent na kraju 20011. i 2012. godine iskazuje pozitivni saldo;
  2. Professional capacity of tenderer (based on i.a. items 4 and 5 of the Tender Form for a Supply Contract) / Profesionalni kapacitet ponuditelja (temeljem podataka iz točaka 4 i 5 Obrasca za prijavu na natječaj)
   Legal persons:
   • At least 20% of all staff working for the tenderer this year in fields related to this contract are permanent / najmanje 20% osoba zaposlenih kod ponuditelja ove godine u području koje je povezano s ovim ugovorom su stalno zaposleni;
   • The tenderer has to demonstrate that in the team members proposed for supply delivery, installation, commissioning, there are at least one expert with at least 3 years of working experience in the field, which have worked successfully on at least one project of similar nature to this contract which will provide training for maintenance of equipment to Grbić Ltd. employees / Ponuditelj mora dokazati da među članovima tima zaduženog za dostavu, instalaciju, puštanje u pogon opreme ima najmanje jednog stručnjaka sa najmanje 3 godine iskustva u sličnom području, koji je uspješno sudjelovao na najmanje jednom sličnom projektu i koji će izvršiti trening za održavanje opreme za djelatnik etvrtke Grbić d.o.o.;
  3. Technical capacity of tenderer (based on i.a. items 5 and 6 of the Tender Form for a Supply Contract) / Tehnički kapacitet ponuditelja (temeljem podataka iz točaka 5 i 6 Obrasca za prijavu na natječaj)
   Legal persons:
   • the tenderer has successfully completed at least one contract of similar nature and complexity of this tender in the last 3 years (2011, 2012 and 2013) / Ponuditelj je uspješno proveo najmanje jedan ugovor slične prirode i složenosti kao predloženi natječaj u zadnje 3 godine (2011., 2012. i 2013.)

An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. Some examples of when it may not be considered appropriate by the Contracting Authority are when the tender rely in majority on the capacities of other entities or when they rely on key criteria. If the tender rely on other entities it must prove to the Contracting Authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing an undertaking on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such entities, for instance the parent company of the economic operator, must respect the same rules of eligibility and notably that of nationality, as the economic operator. Furthermore, the data for this third entity for the relevant selection criterion should be included in the tender in a separate document. Proof of the capacity will also have to be furnished when requested by the Contracting Authority./Gospodarski subjekt se može, tamo gdje je to prihvatljivo i za potrebe određenog ugovora, osloniti na kapacitete drugih subjekata, bez obzira na zakonsku prirodu veza koje ima s njima. Neki od slučajeva kada Ugovarateljno tijelo takvu praksu NEĆE smatrati prihvatljivom jest situacija u kojoj se ponuditelj u prevladavajućoj mjeri oslanja na kapacitete drugih subjekata, ili koristi njihove kapacitete za zadovoljenje glavnih kriterija. U slučajevima oslanjanja na kapacitete drugih tijela, ponuditelj mora dokazati Ugovarateljnom tijelu da će imati na raspolaganju resurse nužne za provedbu ugovora, na primjer poduzimanjem pravne radnje u ime tih tijela kojom stavljaju sebi na raspolaganje potrebne resurse. Takva tijela, naprimjer, matična tvrtka gospodarskog subjekta mora zadovoljavati ista pravila prihvatljivosti i nacionalnosti, kao i sam ponuditelj. Nadalje podaci o ovoj trećoj strani za pojedini selekcijski kriterij moraju biti predočeni u ponudi u obliku posebnog dokumenta. Dokaz kapaciteta također mora na traženje biti dostavljen Ugovarateljnom tijelu.

 1. Award criteria / Kriteriji dodjele
  Price / Cijena

TENDERING / NATJEČAJNA PROCEDURA

 1. How to obtain the tender dossier / Kako nabaviti natječajnu dokumentaciju
  The tender dossier is available from the following Internet address www.grbic.hr. The tender dossier is also available from the Contracting Authority: Nives Grbić, Address: Mlinska bb, 34000 Požega, Croatia, Fax: + 385 34 274 304 , E-mail: grbic@po.t-com.hr. Tenders must be submitted using the standard Tender Form for a Supply Contract included in the tender dossier, whose format and instructions must be strictly observed./ Natječajna dokumentacija može se skinuti sa web stranice www.grbic.hr. Natječajni dossier je također moguće dobiti direktno od Ugovarateljnog tijela Nives Grbić, adresa: Mlinska bb, 34000 Požega, Croatia, fax: + 385 34 274 304 , / E-mail: grbic@po.t-com.hr. Prijava na natječaj se podnosi koristeći standardni Obrazac za prijavu na natječaj (Tender Form) koji je dio natječajne dokumentacije čijih se formata i uputa treba striktno pridržavati.
  Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing to grbic@po.t-com.hrmentioning the publication reference shown in item 1) at least 21 days before the deadline for submission of tenders given in item 18. The Contracting Authority must reply to all tenderers' questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. Eventual clarifications or minor changes to the tender dossier shall be published at the latest 11 days before the submission deadline on the Contracting Authority’sweb site www.grbic.hr./Ponuditelji eventualna pitanja u svezi ovog natječaja mogu pismenim putem uputiti na grbic@po.t-com.hruz poziv na broj natječaja iz točke 1), i to ne kasnije od 21 dana prije roka za podnošenje ponuda koji je naveden u točki 18. Ugovarateljno tijelo je obvezno odgovoriti na sva pitanja ponuditelja ne kasnije od 11 dana prije roka za podnošenje ponuda. Eventualna objašnjenja ili manje izmjene dosjea natječaja biti će publicirane najkasnije 11 dana prije roka za podnošenje ponuda na web stranici Ugovarateljnog tijela www.grbic.hr.
 2. Deadline for submission of tenders / Rok za podnošenje ponuda
  12:00 Local Time on 10/03/2014 at the address of Grbić Ltd., Mlinska bb,34000 Požega, Croatia / 12:00 po lokalnom vremenu 10/03/2014 na adresu Grbić d.o.o., Mlinska bb,34000 Požega, Hrvatska.
  Any tender received after this deadline will not be considered./Ponude pristigle nakon ovog roka neće se uzeti u razmatranje.
 3. Tender opening session / Javno otvaranje ponuda
  The tenders will be opened on public session 10.03.2014. at 12.30 at the premises of Grbić Ltd., Mlinska bb,34000 Požega, Croatia by the committee appointed for the purpose. / Odbor, imenovan za tu svrhu, će javno otvoriti ponude 10.03.2014. u 12.30 u prostorijama Grbićd.o.o., Mlinska bb,34000 Požega, Hrvatska.
 4. Language of the procedure / Jezik natječaja
  All written communications for this tender procedure and contract can be in English and/or Croatian. / Sva pismena komunikacija u svezi ovog natječaja i ugovora može biti na engleskom  i/ili hrvatskom jeziku.
 5. Legal basis / Zakonska osnova
  IPA2007/HR/16IPO/001-040402/SUP1/
Vezane datoteke